TERMS AND CONDITIONS

The present General Terms and Conditions (hereinafter referred to as: „GTC”) shall contain the rights and obligations of the users (hereinafter referred to as: “Client”) of the services provided through the www.diaszporamentor.hu website (hereinafter referred to as: “Website”) operated by the National Union of Students in Hungary (hereinafter referred to as: “Service Provider”). (Service Provider and Client hereinafter jointly referred to as: “Parties”). The GTC shall apply to all legal transactions and services conducted through the Website.

Adatkezelési tájékoztató

A DIASZPORAMENTOR.HU HONLAPON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEKHEZ

I. Az Adatkezelő bemutatása

Adatkezelő megnevezése: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Adatkezelő nyilvántartási  száma: OH/73-2/2007
Adatkezelő székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.
Adatkezelő elektronikus címe: info@hook.hu
Adatkezelő képviselője: Murai László, elnök


II. Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok

-       információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),

-       az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

-       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk).

-       a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)

III. Az adatkezelésre irányadó alapelvek

•       Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli.

•       Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

•       Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomására jut, hogy valamely általa kezelt személyes adat pontatlan, haladéktalanul töröli vagy helyesbíti.

•       Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.

•       Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát annak érdekében, hogy a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne történhessen meg.

IV. Az adatkezelések jellemzői
 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Mi) az Nftv. 62. §-a alapján létrehozott jogi személy, amely ellátja a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók országos érdekképviseletét, ennek keretében részt vesz a felsőoktatással összefüggő közfeladatok ellátásában.

Adatkezelő 2022. június 2. napján támogatási szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a „HÖOK Diaszpóra Mentorprogram 2022-2023” elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében. A Projekt kifejezett célja a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében Magyarországon felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók támogatása a kortárssegítés eszközrendszerén keresztül. Ennek keretében a Projekt megvalósítása körében az Adatkezelő előmozdítja a magyar diaszpórából érkező hallgatók integrációját a magyar felsőoktatásba és a társadalomba, emellett pedig a program mentorai végigkísérik a hallgatókat a Magyarországra érkezéstől az első tanulmányi év befejezéséig, és segítenek nekik többek között a szálláskeresésben, a hivatalos adminisztratív-, illetve tanulmányi ügyek intézésében annak érdekében, hogy az egyetemi tanulmányaikat minél gördülékenyebben folytathassák. Ezen túl a Projekt célja az is, hogy a programban résztvevő fiatalok magyar identitástudatát erősítse azáltal, hogy megismerkedhetnek Magyarország és a Kárpát-medence történelmével, kultúrájával, szokásaival.

A fentiekben kifejtetteken túl a Projekt hozzájárul a diaszpórából érkező hallgatók közösség építéséhez és lehetőséget teremt arra, hogy a diaszpórából tulajdonképpen hazaérkező fiatalok ténylegesen otthon érezzék magukat Magyarországon.

A Projekt megvalósítása során a Diaszpóra Mentorprogramban részt vevő személyekkel kapcsolatos személyes adatkezelések jelentős része a Projekt megvalósítás érdekében kialakított diaszporamentor.hu honlapon valósul meg a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

1. Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételhez szükséges adatkezelés (regisztráció)

Az Adatkezelés célja

Az adatkezelésünk célja egyrészt, hogy a Diaszpóra Mentorprogramban - mint mentorált - részt tudj venni, és ez által a honlapon keresztül nyújtott egyes szolgáltatásainkat igénybe tudd venni, amelyhez szükséges azonosítanunk téged, ezt pedig a regisztrációd útján létrehozott profilodon keresztül tudjuk megtenni.

Az Adatkezelésünknek további célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani veled, illetve, hogy minél inkább az igényeidnek megfelelő szolgáltatásokat tudjunk nyújtani számodra.

A kezelt adatok köre

A honlapon az alábbi adataid megadása kötelező a regisztráció érdekében

a)   neved,

b)   születési helyed, időd,

c)   felsőoktatási intézményed, ahol tanulmányokat folytatsz,

d)   a felsőoktatási intézményed kara és szakja, ahol tanulmányokat folytatsz,

e)   e-mail címed,

f)    jelszavad.

 

Az alábbi adatok egyikének megadása sem kötelező, eldöntheted, hogy ezek közül egy vagy több adat kezelésre felhatalmazol-e minket:

a)     melyik évben kezdted meg tanulmányaidat,

b)     állampolgárságod,

c)     beszélsz-e magyarul,

d)     voltál-e már Magyarországon.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis az általunk végzett közfeladat végrehajtása, amely a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött támogatási szerződésben rögzített mentorprogram működtetésében jelölhető meg.

Azon adataid vonatkozásában, amelyeknek a megadása a regisztrációnak nem feltétele, vagyis saját döntésed alapján bocsátottad rendelkezésünkre, az adatkezelésünk jogalapja a Rendelet 6. cikk 1 bekezdés a) pontja, vagyis az önkéntes kifejezett hozzájárulásod az adatkezeléshez.

Ezen utóbbi adatkörök vonatkozásában adatkörönként jogosult vagy eldönteni, hogy bármilyen személyes adatot rendelkezésünkre bocsátasz-e. Az ezen adatkörök kapcsán megadott adatokat jogosult vagy utóbb bármikor törölni. Amennyiben a profilodból törlöd ezeket az adatokat, úgy ezek kezelésére a továbbiakban nem kerül sor.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A regisztráció során megadott adataidat csak azon ügyintézőink láthatják, aki(k)nek az a feladatai(k) ellátásához szükséges.

A honlap működtetésében közreműködő szolgáltató a honlap működőképességének biztosításával, a fellépő hibák kijavításával összefüggésben jogosult az adataid kezelésére. Mivel a szolgáltató nem jogosult az adataid kapcsán az adatkezelés céljának és eszközeinek, meghatározására, adatfeldolgozónak minősül.

A megbízásunkból a honlap működtetésében részt vevő adatfeldolgozó: Király Roland e.v. (székhely: 3300 Eger, Gyóni Géza utca 21/a.; adószám: 64371027-1-30)

A honlapon lévő adatok tárolásához tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe, aki a honlap adatbázisaiban lévő adatokat tárolja részünkre. Mivel a szolgáltató nem jogosult az adataid kapcsán az adatkezelés céljának és eszközeinek, meghatározására, adatfeldolgozónak minősül.

Tárhelyszolgáltatóként a következő adatfeldolgozót vesszük igénybe: T-Systems Magyarország Zrt. (székely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36, adószám: 12928099-2-44)

Az adatfeldolgozók a személyes adataidat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, az utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adataid megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A fenti személyes adataidat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Az adatkezelés időtartama

A részünkre megadott adataidat legfeljebb a regisztrációd megszűnését követő 30. napig kezeljük.

Azon adataidat, amelyek megadása a regisztrációnak nem feltétele jogosult vagy bármikor törölni a profilodból, ebben az esetben ezen adataidat a továbbiakban nem kezeljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A regisztrációhoz szükséges adatok megadása kötelező a Diaszpóra Mentorprogramban való részvételhez, illetve a honlapon igénybe vehető szolgáltatások eléréséhez, míg a további (regisztrációhoz nem szükséges) adatok megadása önkéntes.

 

2. A Rendezvényekre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelés célja

Az adatkezelésünk célja egyrészt, hogy a számodra szervezett rendezvényre vonatkozó jelentkezésedet rögzítsük, amelyhez azonosítanunk kell téged.

Másrészt az adatkezelés célja, hogy rendelkezésünkre álljanak azok az adatok, amelyek a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások általad történő igénybevételéhez szükségesek.

A kezelt adatok köre

A rendezvényekre való jelentkezés kapcsán elsődlegesen a nevedet és az elérhetőségeidet (e-mail cím,) kezeljük, azonban eseti jelleggel további adatok megadása is szükségessé válhat, valamely az adott rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás igénybe vételéhez.

Amennyiben a rendezvényen való részvételhez további adatok megadása szükséges az adatkezelés megkezdését megelőzően külön tájékoztatni fogunk az adatkezelés jellemzőiről.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, vagyis az általunk végzett közfeladat végrehajtása.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A rendelkezésre bocsátott adataidat csak azon ügyintézőink láthatják, akinek az a feladatai ellátásához szükséges.

Az adataid továbbításra kerülhetnek a rendezvényt lebonyolító szolgáltatók felé, akik ebben az esetben az átadott adatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősülnek. Amennyiben a rendezvényt lebonyolító szolgáltató felé továbbítjuk az adataidat, úgy erről külön tájékoztatást nyújtunk részedre.

A honlap üzemeltetője a honlap működőképességének biztosításával, a fellépő hibák kijavításával összefüggésben jogosult az adataid kezelésére. Mivel a feladatai ellátásával összefüggésben az adatkezelés célját és eszközét nem jogosult meghatározni, ezért a honlap üzemeltetője adatfeldolgozónak minősül.

A megbízásunkból a honlap üzemeltetését végző adatfeldolgozó: Király Roland e.v. (székhely: 3300 Eger, Gyóni Géza utca 21/a.; adószám: 64371027-1-30)

A honlapon lévő adatok tárolásához tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe, aki a honlap adatbázisaiban lévő adatokat tárolja részünkre. Mivel a szolgáltató nem jogosult az adataid kapcsán az adatkezelés céljának és eszközeinek, meghatározására, adatfeldolgozónak minősül.

Tárhelyszolgáltatóként a következő adatfeldolgozót vesszük igénybe: T-Systems Magyarország Zrt. (székely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36, adószám: 12928099-2-44)

Az adatfeldolgozók a személyes adataidat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, az utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladatai teljesítése közben megismert személyes adataid megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A fenti személyes adataidat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Az adatkezelés időtartama

Az adataid kezelésére a rendezvényt követő 30 napig kerül sor.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A rendezvényre való jelentkezés feltétele az adatok szolgáltatása.

 

3. Az üzenetek küldésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelés célja

Az adatkezelésünk célja, hogy a honlapon keresztül a mentorokkal fel tudd venni a kapcsolatot és üzenet formájában kommunikálni tudjatok egymással.

A kezelt adatok köre

Az üzenetek küldésével összefüggésben a nevedet az általad írt üzeneteknek tartalmát és az üzenet címzettjének nevét kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az általunk végzett közfeladat végrehajtása.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A rendelkezésre bocsátott adataidat csak azon ügyintézőink láthatják, akinek az a feladatai ellátásához szükséges, továbbá akinek az üzenetet címezted.

A honlap üzemeltetője a honlap működőképességének biztosításával, a fellépő hibák kijavításával összefüggésben jogosult az adataid kezelésére. Mivel a feladatai ellátásával összefüggésben az adatkezelés célját és eszközét nem jogosult meghatározni, ezért a honlap üzemeltetője adatfeldolgozónak minősül.

A megbízásunkból a honlap üzemeltetését végző adatfeldolgozó: Király Roland e.v. (székhely: 3300 Eger, Gyóni Géza utca 21/a.; adószám: 64371027-1-30)

A honlapon lévő adatok tárolásához tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe, aki a honlap adatbázisaiban lévő adatokat tárolja részünkre. Mivel a szolgáltató nem jogosult az adataid kapcsán az adatkezelés céljának és eszközeinek, meghatározására, adatfeldolgozónak minősül.

Tárhelyszolgáltatóként a következő adatfeldolgozót vesszük igénybe: T-Systems Magyarország Zrt. (székely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36, adószám: 12928099-2-44)

Az adatfeldolgozók a személyes adataidat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, az utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladatai teljesítése közben megismert személyes adataid megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A fenti személyes adataidat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Az adatkezelés időtartama

Az adataid kezelésére a regisztrációd törléséig kerül sor.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

Az adatszolgáltatás az üzenet küldés funkció használatával automatikus és kötelező.

 

 

V. Az érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan


Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

a)       az adatkezelés céljai;

b)       az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)       a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)       kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

g)       ha az adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)       ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte;

b)       hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d)       az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

e)       a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)        a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)       vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)       az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)       az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az info@hook.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

VI. Az érintett jogorvoslati joga

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Budapest, 2022. szeptember 1.